Informacje

Formularz arkusza spisowego zawiera co najmniej następujące dane: ) w nagłówku:

 • Nazwę jednostki,
 • numer kolejny arkusza, jeżeli nie został on z góry nadany,
 • identyfikację (nazwę lub numer) pola spisowego oraz przedmiotu spisu, z ewentualnym wskazaniem, że chodzi o zapasy obce lub zapasy o obniżonej przydatności gospodarczej,
 • datę spisu oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia spisu,
 • skład zespołu spisowego.

b) w tabeli z polami wpisuje się kolejno spisywane składniki, z podaniem:

 • liczby porządkowej spisywanej pozycji (na każdym polu spisowym spisywane pozycje numerowane są kolejno),
 • identyfikacji spisywanego asortymentu (nazwy, symbolu - indeksu lub kodu, ewentualnie bliższego określenia spisywanego składnika),
 • jednostki miary i jeżeli to konieczne - jednostki miary stosowanej w bieżącej ewidencji księgowej,
 • stanu ilościowego, a ewentualnie także ceny jednostkowej i wartości zapasu, co jest nieodzowne w razie spisu z natury:
  • towarów i opakowań objętych tylko ewidencją wartościową;
  • zapasów objętych tylko bieżącą ewidencją ilościową lub
  • zapasów nieobjętych bieżącą ewidencją księgową,
 • uwagi (np. ocena przydatności gospodarczej, dokonanie ponownego spisu, obecność kontrolera spisowego lub biegłego rewidenta),

c) w zakończeniu:

 • zaznaczenie ostatniej pozycji arkusza spisowego kończącego spis na danym polu spisowym następuje przez wpisanie pod ostatnią pozycją arkusza dotyczącego danego pola spisowego treści: "Spis zakończono na pozycji...." z podaniem jej numeru albo przez zakreślenie wszystkich pustych wierszy pod ostatnią pozycją; jeśli dokonywano poprawek to wymienia się je z podaniem numeru pozycji, np. w formie adnotacji "W arkuszach spisowych dokonano poprawek (parafowanych) w następujących pozycjach...",
 • podpisy wszystkich członków zespołu spisowego,
 • podpis osoby odpowiedzialnej lub osoby ją reprezentującej oraz jej ewentualne uwagi (zastrzeżenia); jeżeli osoba odpowiedzialna nie bierze udziału w spisie, w arkuszu dokonuje się stosownej adnotacji.

Kliknij tutaj i sprawdź przykład wypełnionego arkusza.

Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

To zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie.

Kto składa JPK

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT, czyli ewidencję zakupu i sprzedaży VAT:
 • od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorstwa
 • od 1 stycznia 2017 r. małe i średnie przedsiębiorstwa
 • od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa
Od 1 lipca 2018 r. – wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, przekazują inne struktury JPK na żądanie organów podatkowych:
 • od 1 lipca 2018 r. mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa

JPK na żądanie obejmują:

 • księgi rachunkowe – JPK_KR
 • wyciąg bankowy – JPK_WB
 • magazyn – JPK_MAG
 • faktury VAT – JPK_FA
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
 • ewidencja przychodów – JPK_EWP.

Jeśli masz problem z jpk, przyjdź do nas wytłumaczymy Ci wszystko. Pierwsze 2 miesiące gratis- wysyłanie plików jpk.

okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017

Lp.
Rodzaj odliczenia
Wysokość odliczenia
1.
Ulga prorodzinna (art. 27f ustawy)

Uwaga: Ze względu na szczegółowe warunki korzystania z ulgi, przy jej stosowaniu w rozliczeniu rocznym za 2017 r. należy kierować się treścią art. 27f ustawy

za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy, kwota odliczenia wynosi:
-92,67 zł - na pierwsze dziecko,
-92,67 zł - na drugie dziecko,
-166,67 zł - na trzecie dziecko,
-225 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko

kwota maksymalnego odliczenia za 2017 r. wynosi:

-1.112,04 zł - na pierwsze dziecko,
-1.112,04 zł - na drugie dziecko,
-2.000,04 zł - na trzecie dziecko,
-2.700 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
2.
Ulga dla niektórych osób uzyskujących dochody za granicą (art. 27g ustawy) kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego (art. 27 ust. 9 albo 9a ustawy) a kwotą podatku obliczonego od dochodów ze źródeł, o których mowa w art. 27g ust. 1 ustawy, przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją (art. 27 ust. 8 ustawy)
3.
W ramach tzw. praw nabytych - ulga z tytułu systematycznego oszczędzania (art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych… - Dz. U. nr 134, poz. 1509; ost. zm. w Dz. U. z 2003 r. nr 202, poz. 1956)

Uwaga: Podatnicy zachowują prawo do ulgi do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z zawartej umowy o kredyt kontraktowy. 

30% poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 11.340 zł (zgodnie z formularzem PIT/D)
4.
W ramach tzw. praw nabytych - ulga z tytułu zatrudnienia pomocy domowej (art. 11 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych… - Dz. U. nr 217, poz. 1588; ost. zm. w Dz. U. z 2008 r. nr 209, poz. 1316)

Uwaga: Podatnik zachowuje prawo do odliczania wydatków z tytułu opłacenia z własnych środków składek na ubezpieczenia społeczne osoby bezrobotnej, ponoszonych do końca obowiązywania umowy aktywizacyjnej zawartej z osobą bezrobotną przed 1 stycznia 2007 r. Ulga nie dotyczy wydatków ponoszonych w związku z przedłużeniem umowy dokonanym po 31 grudnia 2006 r. 

składki faktycznie opłacone przez podatnika, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych 
5.
Wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego (art. 45c ustawy)

Uwaga: Przekazania kwoty nieprzekraczającej 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonują, na wniosek podatnika, urzędy skarbowe.

kwota w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego z:
1) zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo
2) korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego

- po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół


Podstawa prawna: Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.).Chcesz podjąć współpracę?

Skontaktuj się ze mną telefonicznie, mailowo lub zapraszam do mojego biura.
Więcej informacji znajdziesz po kliknięciu w przycisk poniżej.

Kontakt